ทำเนียบที่ทำงานของบัณฑิตรุ่นที่ 14 (31 พฤษภาคม 2542)

รหัส

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

364301-6

นายโภฆิน อุตสม(โหน่ง)

นวก.สิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. (055) 231541-2

364303-4

น.ส.เกศรา พุฒทอง(ไก่)

นวก.สิ่งแวดล้อม

กองจัดการสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทร. 043-244274,239163 ที่พักโทร 152-546396

364306-1

น.ส.จารุวรรณ ตันตะสุทธิ์( จ๋า )

นวท.สิ่งแวดล้อม

บริษัท I.Q.A. 38 อาคารพรีเมียร์เพลส ชั้น 4 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ. 10260โทร.3012123-4 , 3012135 ที่พักโทร. 152-547183

364307-0

น.ส.จิตตนันท์ บุญแนบ(จิต)

จนท.สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

บริษัท SEAGATE TECHNOLOGY เลขที่ 10 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170โทร. (044) 596450-64 ต่อ 3642,3604 142-8046373 e-mail : Jittinun boonnaeb@notes.seagate.com

364308-9

น.ส.จิตรตรา หลวงกิจจา(ซัง)

นวก.สุขาภิบาล

ฝ่ายสุขาภิบาล และป้องกันโรค โรงพยาบาลภักดีชุมพล 160 หมู่ 3 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260โทร (044)828100,828116-7 ต่อ 113 หอพักต่อ 143

364310-5

นายชัยณรงค์ ไชยสินธิ์(เล็ก)

น.ศ.ปริญญาโท

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. (043) 347057 1144-590451 e-mail chacha4@kkucc1.kku.ac.th

364311-5

นายชาตรี แก่นพันธ์(ไข่ )

นักชีวอนามัย

แหลมทองฟาร์ม จำกัด 32 หมู่ 10 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130โทร. (044) 313825-6

364313-2

น.ส.ณัฏฐวี เนาวรัตน์วัฒนา(นัท)

นศ.ปริญญาโท

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ที่พักโทร. (043) 243261 e-mail nutnao@kkucc1.kku.ac.th

364315-0

นายทรัพย์สิน นนสุราช(สิน)

นวก.สิ่งแวดล้อม

MK engineering and management 1335/7 ซ.ประชาชื่น 40 (สมบูรณ์สุข) ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม 10800 โทร. โทรที่พัก 9517903-4 ต่อ 137

364317-8

นายธงศักดิ์ ผ่องแผ้ว(ธง)

นักอาชีวอนามัย

องค์กรเภสัชกรรม ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400โทร.2461179-85 ต่อ 1853

364319-6

น.ส.นราภรณ์ ทองสุทธิ์(นาถ)

นวก.สุขาภิบาล

ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สำนักวานเขตพระนคร ซ.สามเสน3 ถ.สามเสน กทม. 10200 โทร. (02) 6289066 ที่พักโทร

364321-2

น.ส.นิศากร ดอนกระสินธิ์(นิ)

นศ.ปริญญาโท

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โทร. 4410152-9 ต่อ 1402 ห้อง 1406

364323-0

นายบัญชา ขุนสูงเนิน(หนึ่ง)

นวก.สิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 2 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.(044) 251986 แฟกส์ 257959

364324-9

นายบัญญัติ ขันคำ(กอล์ฟ)

นวก.สิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 168/122-123 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. (043) 336226,237799 แฟกส์ (043) 236799

364325-8

นายบุญเลียม พิมเกตุ(หนุ่ย)

  โทร. 1144-910947 รายงานด้วย

364326-7

น.ส.เบญจวรรณ วิบูลย์อุทัย(เบน)

นศ.ปริญญาโท

ประเทศสหรัฐอเมริกาe-mail : bwiboloutai@hotmail.com

364328-5

น.ส.ประภาพรรณ คำมูล(น้อง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท ซี.พี.เซเวน อีเลฟเวน จำกัด 603-11/12 ซ.55 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160ที่พักโทร.(02) 8104419 ต่อ 24 หรือ 8010716-9 ต่อ 1304

364329-4

นายปรีชา คำกอง(หยี)

นวท.สิ่งแวดล้อม

บริษัท เอสพีเอส (SPS.) 1418/33 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 โทร.9394370-4,5137675 ที่พักโทร. (02) 5120185-9 ต่อ B 258

364331-0

น.ส.ปวีณา มีชัย(กั้ง)

นักอาชีวอนามัย

แหลมทองโพรทริ 142 หมู่ 2 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170โทร.(044)256835

364332-9

น.ส.ปิยวรรณ เจริญชัย(ติ๊ก)

นวก.สุขาภิบาล

กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานรักษาความสะอาด กทม2 99 ถ.ไมตรี เขตดินแดง กทม. 10320 โทร. 2453377,2460301 ต่อ 1327 ที่พักโทร. 9102040-2 ต่อ 201 E-mail Foya31@rocketmail.com

364334-7

น.ส.พจนา โพธิ์ชะอุ่ม(พจน์)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เอ อี วา (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมบางกระดี 148 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร.(02)5011611-3 ที่พักโทร. (02)9646169

364335-6

น.ส.พรทิภา สมศรีมี(แจ๋ว)

ตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท คอนเทสสา โปรดักส์ (เอเชีย) จำกัด 254 หมู่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทร. (032) 450335-9 ต่อ QA

364336-5

น.ส.พัดชา มากมี(เมย์)

  นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
E-Mail : may_padcha@yahoo.com

364337-4

น.ส.พัทยา แสงวิเชียร(เอ้บ)

นวก.สุขาภิบาล

ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตสาธร ซ.เซนหลุย3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กทม. 10120 โทร. (02) 2118519

364340-9

น.ส.ภรณี ศิลาวรรณ(ขิง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

โรงงานน้ำตาลขอนแก่น 43 หมู่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทร.(043) 441241-4 แฟกส์ 043-441056 ต่อ ห้อง EN e-mail khing1@hotmail.com

364343-6

น.ส.มัชคนาง เวียงวิเศษ(ต่าย)

  รายงานด้วย

364344-5

น.ส.รัชนี กาลวิบูลย์(อ้อ)

นศ. ปริญญาโท

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. (043) 347057 

364345-4

นายฤกษ์ชาย มากจันอัด(หนุ่ย)

นศ.ปริญญาโท

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. (043) 347057 e-mail lermak@kkucc1.kku.ac.th.

364346-3

น.ส.วราภรณ์ เชรษฐบุตร(ใหญ่)

 

 

364347-2

น.ส.วัชรี ปิยะวรารักษ์(นาง)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ

โรงงานยีหนินอาหารแช่แข็ง จำกัด 153/1 หมู่ 3 ต. แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160โทร.(038)648140-1

364348-1

น.ส.วิไลลักษณ์ สีหะวงษ์(จิ๋ม)

นวก.สิ่งแวดล้อม

ฝ่ายพลังงาน กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซ.พิบูลวัฒนา ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400 โทร.(02) 2792792 ต่อ 614 หรือ 2714231

364349-0

น.ส.วาลี สุขสวัสดิ์(อ้อย)

ฝ่ายตรวจสอบข้อมูล

บริษัท ซ๊คอท (SECOT) 129-131 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800โทร. (02) 9105021-9 แฟกส์ :9105020 ที่พักโทร.5858022 ต่อ 309

364350-6

น.ส.ศิราณี เมืองจันทร์(ไก่ยิ้ม)

นวก.สุขาภิบาล

สำนักงานเทศบาลนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. (042) 513472

364351-5

น.ส.ศิริลักษณ์ คำโฮง(ปี่)

ตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต. คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร. (035)258353-9 แฟกส์ (035) 221492

364352-4

น.ส.ศิริลักษณ์ พาชนิด(แจ๋วแหว๋ว)

น.ศ.ปริญญาโท

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043-347067 ที่พักโทร.(043)237706 152-546955

364353-3

น.ส.สกุนี พัดสูงเนิน(อ๋อย)

นวก.สิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. (036) 220295-6 แฟกส์ (036) 220297

364354-2

นายสง่า ทับทิมหิน(เศก)

นวก.สิ่งแวดล้อม

กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 404 พหลโยธินเซนเตอร์ ชั้น8 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กทม.10400 โทร.6192209 แฟกส์ 6192210 ที่พักโทร.9104813-20 ต่อ 508 E-mail sa-nga@rocketmail.com

364355-1

น.ส.สนธยา สีหาวัฒน์(สน)

นวก.สิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. (055) 231541-2

364356-0

นายสมคิด พุ่มฉัตร(ช้าง)

นวท.สิ่งแวดล้อม

บริษัท Consaltant Of Technology (COT) 39 ซ.ลาดพร้าว124 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ .10310 โทร.9343233-47 ต่อ 268 แฟกส์ 9343248 ที่พักโทร 01-6526104

364357-9

นายสมบัติ สังฆวรรณา(อั๋น)

นวท.สิ่งแวดล้อม

บ้านแพนเอนจิเนียริง แอน โฮล์ดิง 85 หมู่ 9 ถ.สามโคก-เสนา ต.บางโคนม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทร.(035)201820 แฟกส์ (035)201819 1144-504754

364358-8

นายสุวิจักขร์ เพริศแก้ว(หมอ)

นักชีวอนามัย

แหลมทองโพรทริ จำกัด เลขที่ 1 หมู่ 16 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220โทร.(036)359225-6 152-734719

364359-7

นายสัญลักษณ์ บุญมาศ(อ๊อก)

นวท.สิ่งแวดล้อม

บริษัท เอสพีเอส (SPS.) 1418/33 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 โทร.9394370-4 1188-6196548 ที่พักโทร (02) 5120185 ต่อ B 258 email-sunyaluk@yahoo.com

364360-4

นายสัญญา ทุมตะขบ(ม่อน)

นวก.สิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 18000โทร. (036) 220295-6 แฟกส์ (036) 220297

364361-3

นายสัญญา แสนสาระดี(สัญ)

หัวหน้าแผนก IQF

โรงงานยีหนินอาหารแช่แข็ง 153/1 หมู่ 3 ต. แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160โทร. (038) 648140-1

364362-2

นายสำเนียง เป็นวัน(ฟาร์)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Siam Steel International 51 ม.2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.3845151-7 ต่อ 2229 แฟกส์:3944658 ที่พักโทร 9104813-20 ต่อ 508

364363-1

นายสำรวย สากำ(เบี้ยว)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Sony Mobile Electronic 700/401 นิคมอุตสาหกรรมบางประกง2 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร.(038)214900-9 ต่อ 1911 ที่พักโทร. 01-3052184

364364-0

น.ส.สุจิตรา ช่างจัตุรัส(เนสตุ้ม)

  บ้าน 49/41 ถ.โพธิสาร ซ. สุขสบาย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทร.(043)327344 01-4713034 152-112183

364367-7

น.ส.สุภาพร มากมูล(หนู)

ฝ่ายประกันคุณภาพ

โรงงานยีหนินอาหารแช่แข็ง 153/1 หมู่ 3 ต. แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160โทร.(038)648140-1 142-8046319

364368-6

นายสุริยัญ รังหอม(ยัญ)

หนุ่มไร่อ้อย

บ้านที่กาฬสินธิ์

364370-2

น.ส.สุนิชา แสงเฉวต(ฝน)

นวท.สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท (SECOT) 129-131 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800โทร.9105021-9 แฟกส์:9105020ที่พักโทร.9102040-2ต่อ 201 E-mail sunicha@rocketmail.com

364371-1

น.ส.อนุตตรีย์ ทองโสม(ตูม)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บริษัท พีเจนท์ อินดัสเตรียล จำกัด 700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบางประกง2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โทร. 038-214343 ต่อ 300 ที่พัก โทร.(038) 791501 ต่อ 406

364372-0

นายอภินันท์ ปิตาระเต (โจ้)

นวท.สิ่งแวดล้อม

S-GROUP คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร.(043)347057 ต่อ ห้องโครงการจัดการขยะมูลฝอย

364375-7

น.ส.อุดร รวมธรรม (ดอนนี่)

นักชีวอนามัย

แหลมทองโพรทริ 1/10 ม.8 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 โทร.(044)419646-50 ต่อ ห้อง QC แฟกส์: (044)419651 152-547331

364376-6

น.ส.อุรา แจ่มใส(หงา)

นวท.สิ่งแวดล้อม

ฝ่ายผลิตน้ำดื่ม บ้านแพนเอนจิเนียริง แอน โฮร์ดิง 85 หมู่9 ถ.สามโคก-เสนา ต.บางโคนม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทร.(035)201820 โทรที่พัก.

364377-5

นายเอกพล อินทรไพบูลย์(ต้น)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บริษัทเนสเลย์ ไดรี่(ไทยแลนด์)จำกัด 90 หมู่ 8 ถ.มิตรภาพ ต.ดงพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 โทร.(044) 361311,361313 01- 3078169 162-095646